| privacypolicy
privacypolicy2018-08-20T11:22:11+00:00

Privacy Statement www.dogtrust.nl

Dogtrust by Noëlle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit privacy en cookie beleid is van toepassing op de website www.dogtrust.nl gecreëerd en beheerd door Dogtrust by Noëlle (KvK 17118980), hierna te noemen ‘Dogtrust’. In dit privacy beleid leggen we uit waarom en op welke manier we uw persoonsgegevens verwerken.

Dogtrust verwerkt persoonsgegevens van klanten, potentiële klanten, relaties en partners om de bezoekers van onze websites zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en in het kader van onze gestelde bedrijfsdoelen.

Dogtrust houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dogtrust zijn wij verantwoordelijk voor de juiste verwerking van uw persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Heb je vragen of opmerkingen over ons Privacy en Cookiebeleid, dan kun je deze richten aan noelle@dogtrust.nl onder vermelding van “Privacy en Cookiebeleid”.

Verwerking van persoonsgegevens via de website

Dogtrust verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Op de website staan onderstaande formulieren:

 • Contactformulier

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die u zelf invult:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Woonplaats
 • Gegevens over uw hond
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een leeg berichtenvak in te vullen of in correspondentie en telefonisch contact.

Persoonsgegevens die u invult via de website worden door Dogtrust verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over het cursusaanbod / onze dienstverlening

Uw persoonsgegevens worden door Dogtrust opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Het gebruik van cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Een cookie-bestand kan informatie bevatten, die de website gebruikt om de pagina’s die u bezoekt te traceren. Cookies herkennen dus alleen devices, geen personen.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. Cookies kunnen computers of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Cookies slaan geen e-mailadres of telefoonnummer op. En er wordt, met behulp van cookies, geen tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd. Onze cookies zijn er alleen op gericht om u te helpen bij het vinden van de juiste informatie.

Een overzicht van de cookiegegevens die wij verzamelen:

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website zoals een IP-adres, besturingssysteem, browser en de pagina’s die u bezoekt op onze website.
 • Openbare data verkregen van internet en sociale profielen

 Op onze website worden buttons gebruikt voor sharing (simplesharebuttons.com). Lees de simplesharebuttons privacy statement voor meer informatie over waar zij die cookies voor gebruiken: https://simplesharebuttons.com/privacy/

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving.
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Dogtrust by Noëlle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Dogtrust by Noëlle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Dogtrust by Noëlle
Schoolstraat 40
5561 AH  Riethoven
noelle@dogtrust.nl

Dogtrust by Noëlle, Noëlle van der Aa, Schoolstraat 40, 5561 AH Riethoven
Telefoon: 06-50615061, Website: www.dogtrust.nl, Email: noelle@dogtrust.nl
IBAN: NL92 RABO 0 109 548 744, KvK: 17118980, Lid van Dibevo

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.