Algemene voorwaarden en Privacy policy Dogtrust by Noelle

ALGEMENE VOORWAARDEN 2023

HUISREGELS DOGTRUST

 1. Uw hond is geënt, ontwormd en behandeld tegen vlooien & teken.
 2. Ziektes waar u ons over moet informeren zijn; kennelhoest (hoesten, kuchen, snotteren), diarree, giardia, buikgriep, wormen, huidziektes, virussen of infecties die besmettelijk zijn.
 3. Een cursus bestaat uit 5 lessen van 1 uur per week.
 4. Het aanwezig zijn tijdens de lessen is uw eigen verantwoordelijkheid. Restitutie is vanwege de kleine en persoonlijke setting niet mogelijk.
 5. U bent uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de les op de aangegeven locatie aanwezig. Als u verhinderd bent, laat u dat aan de trainer weten.
 6. Uw hond is aangelijnd.
 7. Uw hond is uitgelaten voordat de les start.
 8. U heeft poepzakjes bij.
 9. Uw hond is sociaal met andere honden. Bij twijfel, neem contact met ons op. Dogtrust behoudt zich het recht om honden te weigeren en/of de overeenkomst tussentijds te beëindigen.
 10. Bij slecht weer geven we les in onze binnen locatie in Valkenswaard.
 11. Enten tegen kennelhoest wordt geadviseerd, maar is niet verplicht.
 12. Als uw hond loops is, overlegt u telefonisch of per mail met de trainer voordat u naar de les komt.
 13. Bij ziekte van de instructrice kan een les verzet worden.

ONS ONLINE SYSTEEM PLANWISE

 1. Wij werken met het online systeem Planwise: www.dogtrust.planwise.nl
 2. De lesgelden dienen vooraf te worden voldaan via Planwise.
 3. Wijzigingen van locaties ontvangt u d.m.v. een notificatie via Planwise. Check voor de les altijd uw notificaties van Planwise!
 4. Rittenkaarten hebben een vastgestelde geldigheidsduur. Alleen in overleg en met een gegronde reden kan deze verlengd worden. De einddatum van uw rittenkaart vindt u terug in uw persoonlijk overzicht via het onlinesysteem.
 5. Inschrijving verplicht tot betaling van de gehele cursus. Restitutie is vanwege de kleine en persoonlijke setting niet mogelijk.
 6. Aanmanings- en herinneringskosten worden doorbelast tegen € 7,50 per herinnering.
 7. Bij tijdige afmelding, 1 dag voor aanvang van de groepslessen en 2 dagen voor aanvang van een privéles, kan een les worden ingehaald, mits we in een andere groep plaats hebben. Zonder afmelding wordt de les afgeboekt. Afmelden en een inhaalles inboeken kan via ons online systeem.
 8. Een rittenkaart blokkeren kan alleen in overleg en met een geldige reden.
 9. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van de juiste contactgegevens, waaronder het juist e-mailadres. Dogtrust houdt u op de hoogte van eventuele veranderingen via mail en nieuwsbrief.

AANVULLENDE ALGEMENE VOORWAAARDEN

 1. Dogtrust geeft cursussen m.b.t. het opvoeden van honden.
 2. De cursussen worden gegeven op diverse locaties in omgeving Riethoven, Waalre, Valkenswaard en Veldhoven.
 3. Dogtrust verplicht zich zorgvuldig te handelen m.b.t. de veiligheid en het welbevinden van de honden.
 4. In geval van een calamiteit schakelt Dogtrust zo nodig een dierenarts in. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de eigenaar van de hond.
 5. De eigenaar van de hond draagt er zorg voor dat de hond een chip met zijn gegevens draagt.
 6. De honden zijn geënt tegen overdraagbare ziekten middels gangbare periodieke entingen van een dierenarts.
 7. Als de hond ziek is en deze ziekte besmettelijk is voor andere honden, stelt de eigenaar Dogtrust hier z.s.m. van op de hoogte.
 8. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de cursist en/of hond, dient er een doktersverklaring of dierenartsverklaring te worden overlegd. Na overleg wordt met de cursist besproken wanneer de gemiste lessen ingehaald worden.
 9. Wanneer de cursist zonder aankondiging twee lessen of meer afwezig is, vervalt zijn/haar inschrijving. Er vindt geen restitutie plaats.
 10. De eigenaar van de hond is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Dogtrust of door derden, die is veroorzaakt door de hond.
 11. De eigenaar van de hond is WA-verzekerd.
 12. Cursisten trainen te allen tijde voor eigen risico bij Dogtrust.
 13. Dogtrust heeft geen aansprakelijkheid m.b.t. geleden schade die veroorzaakt is door een hond en/of cursist.
 14. Dogtrust heeft het recht de cursussen tijdelijk te staken voor vakantie na ruime aankondiging vooraf.
 15. Prijswijzingen zijn voorbehouden aan Dogtrust.
 16. Op deze voorwaarden is de Nederlandse Wet van toepassing.

GEGEVENS

Dogtrust by Noëlle
Noëlle van der Aa
Schoolstraat 40
5561 AH Riethoven
Telefoon: 06-50615061
Website: www.dogtrust.nl
Email: noelle@dogtrust.nl
IBAN: NL92 RABO 0 109 548 744
KvK: 17118980
Lid van Dibevo

PRIVACY POLICY DOGTRUST 2023

Dogtrust by Noëlle hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dogtrust by Noëlle houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Dogtrust by Noëlle zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS  VAN CURSISTEN

Persoonsgegevens van cursisten worden door Dogtrust by Noëlle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de cursus

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen deelname aan een cursus.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Dogtrust by Noëlle de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Gegevens over uw hond
 • Gegevens over uw dierenarts

Uw persoonsgegevens worden door Dogtrust by Noëlle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VAN MEDEWERKERS

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Dogtrust by Noëlle verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Dogtrust by Noëlle de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Salarisgegevens
 • Kopie ID
 • BSN-nummer
 • Bankgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Dogtrust by Noëlle opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving en het AVG-programma
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

BINNEN DE EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN

Dogtrust by Noëlle bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Dogtrust by Noëlle van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

VRAGEN

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

CONTACTGEGEVENS

Dogtrust by Noëlle
Schoolstraat 40
5561 AH Riethoven
noelle@dogtrust.nl